Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterinpitäjä
Plankko (Coloria.net d:sgn)
Y-tunnus 1839311-3
paivi.hintsanen(at)coloria.net

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Päivi Hintsanen
paivi.hintsanen(at)coloria.net

Rekisterin nimi
Plankkon tiedotusrekisteri.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen).
Uutiskirjeen tilaamisen mahdollistaminen.
Taiteilijoiden yhteystietojen välittäminen.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö
Uutiskirjeen tilaajan sähköpostiosoite. Lisäksi uutiskirjeen tilaajan nimi, jos uutiskirjeen tilaaja on tilannut kirjeen käyttämällä oikeaa nimeään. Tietoja säilytetään rekisterissä, kunnes asiakas itse poistaa tilinsä.
Taiteilijoiden itsensä antamat henkilötiedot (nimi, syntymävuosi) sekä yhteystiedot: sähköpostiosoite, verkkosivuosoitteet, työhuoneiden osoitteet tai postitusosoitteet, puhelinnumero. Tietoja säilytetään rekisterissä, kunnes taiteilija eroaa Plankkosta, tai jos hän itse pyytää tietojensa poistamista.

Säännönmukaiset tietolähteet
Uutiskirjeen tilaajien tiedot saadaan asiakkailta itseltään.
Taiteilijoiden tiedot saadaan taiteilijoilta itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Uutiskirjeen tilaajien tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain edellyttämällä tavalla.
Taiteilijoiden tiedot ovat näkyvillä nettisivulla.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Uutiskirjeen tilaajien tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Taiteilijoiden tiedot ovat näkyvillä nettisivulla.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Uutiskirjeen digitaalinen rekisteri säilytetään salatussa ja suojatussa uutiskirjepalvelun tarjoavan yrityksen verkkopalvelussa. Henkilötiedot sijaitsevat salasanoin suojatussa järjestelmässä. Suojattuihin tietoihin on pääsy vain Plankkon uutiskirjeen ylläpitäjillä. Heitä sitoo salassapitovelvollisuus.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot ja/tai vaatii niihin korjausta, pyyntö tulee lähettää rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle sähköpostitse. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietosuojaselosteen muuttaminen
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa rekisteri- ja tietosuojaselostetta. Muutokset näkyvät tällä sivulla. Lainsäädännön niin vaatiessa, siitä ilmoitetaan rekisteröidyille.